CAT | CAST

C. Menorca, 80 - 08020 Barcelona
Tel: 93 313 92 92
email: info@escolasantrafael.cat

Projecte educatiu

Els nostres trets d'identitat

Segons la nostra ideologia, els nostres trets d’identitat que ens defineixen i ens diferencien de la resta de centres són:

 • Ens guiem pel principi de coeducació, propugnem la no-diferenciació per la raó de sexe.
 • La llengua catalana és la llengua d’ús i comunicació de la vida quotidiana, és la llengua vehicular utilitzada en procés d’ensenyament-aprenentatge. L’escola intenta transmetre els trets d’identitat catalans en tots els aspectes i continguts culturals i tradicionals. Vetllem per tal de que no es produeixi cap tipus de discriminació d’ús i aprenentatge de les dues llengües oficials.
 • Tenim el compromís de fomentar en l’alumne una actitud activa, curiosa, investigadora i crítica, que mitjançant la comunicació i el treball, serà la base de la seva formació i de   l’adquisició dels seus aprenentatges i coneixements.
 • Ens manifestem com una escola laica i per tant no adopta cap opció religiosa concreta, tot i que respectem i fomentem el respecte a les diferents opcions religioses que trien les famílies i els nostres alumnes.
 • Acollim la diversitat cultural com a un valor positiu, sobretot fomentant i facilitant la convivència dels alumnes, promovent-ne un aprenentatge conjunt.
 • Volem fomentar el respecte al medi ambient, promovent el consum responsable, fomentant accions com el reciclatge, la reutilització, etc., també   donant a conèixer el nostre entorn més proper per procurar preservar-lo.
 • Promovem la resolució de conflictes a partir de la reflexió, buscant una solució consensuada i pacífica, afavorint el diàleg, plantejant-les de forma clara, oberta i directa, amb la intervenció de totes les parts.
 • Fomentem la participació en activitats proposades pel municipi, siguin educatives o amb un caire cultural concret. També promou el millor coneixement de l’entorn del centre per tal d’apreciar-lo i cuidar-lo.

Els nostres objectius prioritaris

 • Crear un entorn on els alumnes se sentin feliços, valorats i respectats.
 • El desenvolupament integral dels alumnes, tant en el desenvolupament de les seves capacitats intel·lectuals, com en el correcte desenvolupament de la seva autoestima, autonomia, responsabilitat, esperit crític i habilitats socials i de respecte.
 • Crear un entorn que potenciï el seu interès per aprendre.
 • Potenciar el paper actiu dels alumnes dins la seva formació, fomentant l’autonomia personal dels nostres alumnes per resoldre situacions a la vida quotidiana.
 • Desenvolupar una escola inclusiva, creient en la integració a l’aula com a eina indispensable per garantir el millor desenvolupament social i personal dels alumnes amb NEE.
 • Potenciar la participació de les famílies i crear una comunitat educativa plural, democràtica i multicultural.
 • Partir de l’acció tutorial, com a eina bàsica d’acompanyament en el creixement personal i acadèmic del alumnes, atenent a les particularitats, necessitats i motivacions de cada alumne.
 • Potenciar la innovació metodològica i didàctica, amb un augment de presencia de les TAC’s, com a eina de millora educativa.
 • Promoure el coneixement i respecte de la natura, així com la adquisició d’hàbits saludables per als alumnes i favorables per al medi ambient.

La nostra línia metodològica

Activa

 • Potenciant que l’alumne/a sigui el protagonista del procés.
 • L’alumne/a participa en el procés d’aprenentatge mitjançant l’experimentació, observació directe, manipulació,  ús de diferents materials didàctics, jocs, sortides, ....

Funcional i significativa

 • Que sigui més funcional que memorística, donant preferència a la comprensió en front a la memorització.
 • Que serveixi a l’alumne pel món que l’envolta. No només ha de saber com es fan les coses sinó per què.
 • Que respongui a les seves necessitats. Posant en pràctica allò que ja sap i saber donar raons.
 • Que s’origini a partir de la seva pròpia experiència.
 • Que es relacioni amb els seus coneixements previs.

Individualitzada i potenciadora de l’autoestima

 • On cada alumne/a seguirà el propi ritme de treball.
 • Utilitzant mètodes i estratègies per atendre la diversitat de ritmes d’aprenentatge.
 • Fent, puntualment, desdoblaments de grups.

Motivadora

 • Utilitzant recursos i estratègies que afavoreixin la motivació.
 • Activitats properes, interessants, engrescadores i adequades al nivell del nostre alumnat.
 • Utilitzant diferents fonts d’informació i tenint en compte les noves tecnologies.

 Sociabilitzadora

 • Que fomenti la convivència amb els altres.
 • Que doni pautes clares de comportament.
 • Treballant amb diferents tipus d’agrupament (petit grup, gran grup, entre nivells,...)

D’interacció social

 • Que integri als nens/es en la societat on vivim.

En tot el procés educatiu, cerquem la implicació de les tres parts protagonistes: EL NEN, LES FAMÍLIES I L’EQUIP DE MESTRES.

 

 

 

Informació i contacte

menú del mesHorari d'atencióOn som

MailfacebookEducamos

Els blocs de l'escola

 Bloc de Petits   Bloc de Mitjans
  Bloc de Grans Activitats generals
  AMPA
Escola Sant Rafael 2017,     info@escolasantrafael.cat  Disseny web : : pepadisseny